ปรัชญาของโรงเรียน

 

นักเรียนเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา

 

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

 

    โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


พันธกิจ (MISSION)

 

          1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

          2. ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21  

          3. พัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้  

          4. พัฒนาผู้เรียนด้วยความเสมอภาค  

          5. จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน  

          6. สร้างระบบการบริหารโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล  

          7. บริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  


กลยุทธ์ (STRATEGY)

 

          1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

          2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 

          3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียน 

          4. บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล   

 

 

เป้าประสงค์ (GOALS)

 

          1. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

          2. นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21  

          3. ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

          4. ครูสามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน  

          5. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  

          6. ครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้  

          7. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยความเสมอภาค  

          8. ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษาอย่างเหมาะสม  

          9. โรงเรียนมีระบบการบริหารตามหลักการกระจายอำนาจ  

          10. โรงเรียนมีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

คำขวัญของโรงเรียน

 

“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”

 

Additional information