จำนวนนักเรียน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัด สพม. สมุทรปราการ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รวม 31 ห้องเรียน ยอดจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน

ระดับชั้น ม.1 รวม ม.2 รวม ม.3 รวม ม.4 รวม ม.5 รวม ม.6 รวม
ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1 27 16 43 20 19 39 17 15 32 9 18 27 12 15 37 12 21 33
2 23 18 41 18 20 38 12 19 31 17 16 33 5 6 13 8 8 16
3 25 18 43 19 21 40 16 16 32 14 29 43 19 19 38 18 17 35
4 18 24 42 19 21 40 13 19 32 29 2 31            
5 26 18 44 21 17 38 16 16 32 4 31 35            
6 26 17 43 18 22 40 12 21 33                          
7 24 19 43       17 15 32                          
รวม 169 130 299 115 120 235 103 121 224 73 96 169 36 52 88 38 46 84

รวม

299  

235

 

224

 

169

 

88

 

84

 

รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 758 คน รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 341 คน
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 1,099 คน

Additional information