ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

ชื่อ นายดำรง ศรพรม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา:
>>วุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
วิชาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา(มัธยมศึกษา)
>>วุฒิปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
            วิชาเอก การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 0933459396

 

ชื่อ นางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
       รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา:
>>วุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณทิตย์(บช.บ)
            วิชาเอก บัญชี
>>วุฒิปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิตย์(ค.ม.)
            วิชาเอก บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 0649366661

  
  
 

ชื่อ นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา:
>>วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)
            วิชาเอก ประวัติศาสตร์
>>วุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
            วิชาเอก บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 0951636231

  
 

ชื่อ นางสาวสุดารัตน์ แจ้งใจ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา:
>>วุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
            วิชาเอก การบัญชี
>>วุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
            วิชาเอก การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 0868459969

 

 

 

 

 

Additional information