กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ นางสาวกรรณิกา  พูลช่วย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                   วิชาเอกภาษาไทย

 

ชื่อ นางสาวธนวรรณ   สมานสวน
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
          วิชาเอกภาษาไทย
 
ชื่อ นางสาวสุนิษา  กลางโสภา
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                    วิชาเอกภาษาไทย
 
 
ชื่อ นางสาวณัฐฐา  เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                    วิชาเอกภาษาไทย
 
 
ชื่อ นายประสิทธิ์ พันทะการ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
                    วิชาเอกภาษาไทย
 

 

Additional information