กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ นางสาวพิมพ์พรรณ  แก้วโต
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
          วิชาเอกศิลปศึกษา

 

ชื่อ นายต่อเขตต์  อินสุวรรณ์  
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 
                    วิชาเอกดนตรีศึกษา

 

ชื่อ นางสาวปรียานุช  ทองจีน 
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 
                   วิชาเอกดนตรีไทย
 
ชื่อ นายศุภรัตน์  ทาวเวล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 
                    วิชาเอกวิจิตรศิลป์
 
 
ชื่อ นายธีระพร  ไวยครุฑธี
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 
                    วิชาเอกสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา
 

 

Additional information