กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี วิวัชชัย  ปัญญา
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
          วิชาเอกพลศึกษาและนันทนาการ

 

ชื่อ นายอภิเดช  จันดำ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
                    วิชาเอกพลศึกษา

 

ชื่อ นางสาวสุดาวรรณ ปราบปัญจะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)  
                    วิชาเอกสุขศึกษา

 

ชื่อ นายปิติพงษ์  ศรีบุตรโคตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)  
                    วิชาเอกพลศึกษา

 

Additional information