กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

 

 

ชื่อ นายเกียรติศักดิ์  ประชุมรัตน์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
                    วิชาเอกจิตวิทยา
วุฒิปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)  
                    วิชาเอกบริหารการศึกษา

 

Additional information