สื่อการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สื่อการสอนนางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต

ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์


สื่อการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เรื่อง ระบบเลขฐาน

 

เว็บไซต์สื่อการสอนออนไลน์เรื่องระบบเลขฐาน

Additional information