สื่อการสอนออนไลน์ของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์

                              1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                              2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                              3. สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                              4. สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

                              5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                              6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                              7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                              8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                              9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

 

Additional information