เอกสารแบบทดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

 

            ให้นักเรียนสเเกน QR-CODE หรือเข้าตามลิงค์ เพื่อทำแบบทดสอบประเมินผลปลายภาค ในระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2564 (ส่งแบบทดสอบภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. โดยส่งให้ครูผู้สอนประจำวิชา)

1. แบบทดสอบปลายภาค ม.3/1, 3/2, 3/3  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

2. แบบทดสอบปลายภาค ม.3/4  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

3. แบบทดสอบปลายภาค ม.3/5, 3/6, 3/7  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Additional information