วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นายศุขสรรณ์ แจ้งใจ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมด้วย นางสาวจรรยวรรธน์ พ่วงทรัพย์ นายดวงโรจน์ ทับจิตร และนายจิรายุทธ ไชยรส เข้ารับประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่า โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้สนับสนุนตัวแทนเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งตัวแทนดังกล่าวได้รับการฝึกซ้อมโดย นายธีระพร ไวยครุฑธี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

 

tobenum1001.jpgtobenum1002.jpgtobenum1003.jpgtobenum1004.jpgtobenum1005.jpg

Additional information