สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองทอง ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นวงกลมสีน้ำเงิน ล้อมรอบด้วยกรอบโค้งเรียบสีเหลืองทอง ด้านบนอักษรพระปรมาภิไธย เป็นเลข ๙ หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

          พระมหามงกุฎ หมายความว่า เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ

          รัศมี หมายความว่า ความรู้ที่แผ่กระจายไปทั่วทุกทิศทาง

          ผ้าแพรแถบสีเหลืองทอง ภายในผ้าแพรแถบเขียนข้อความตัวอักษรสีน้ำเงิน ข้อความ “โรงเรียนมัธยม          วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์”

ธงประจำโรงเรียน             มี  ๒  สี  ได้แก่สีน้ำเงินและสีเหลือง

ด้านบนเป็นสีน้ำเงิน  หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย์  

ด้านล่างเป็นสีเหลือง  หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

คติพจน์ประจำโรงเรียน       “อติโรจติ ปญฺญาย สมฺมาสมฺพุทธสาวโก”
                                      สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมเจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน          ต้นราชพฤกษ์  (ต้นคูน)

อักษรย่อประจำโรงเรียน      ศ.ป.

Additional information