กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ นายณัฐพงษ์  แก่นมั่น
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                   วิชาเอกสังคมศึกษา
 

 

ชื่อ นางสาวอัจฉรา  แสงเพ็ชร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                   วิชาเอกสังคมศึกษา
 
ชื่อ นายอภิเดช  ธรรมมาสูงเนิน  
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                   วิชาเอกสังคมศึกษา-มานุษยวิทยา
 
ชื่อ นางสาวพจนีย์  แท่นแก้ว
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                   วิชาเอกสังคมศึกษา
 
ชื่อ นายภูพิงค์  สร้อยอินต๊ะ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                   วิชาเอกสังคมศึกษา
 
ชื่อ นายสมเจตน์  ผ่องภิญโญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                   วิชาเอกสังคมศึกษา
 
ชื่อ นายชาญณรงค์  หยีปอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                   วิชาเอกสังคมศึกษา
 
ชื่อ นางสาวจันทิมา  มะลิพันธ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                   วิชาเอกสังคมศึกษา
 

 

Additional information